Disclaimer

Door deze internetsite te raadplegen en / of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met deze disclaimer.

Ineke Leemkuil-Kienhuis behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s en foto’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ineke Leemkuil-Kienhuis anders dan voor eigen persoonlijk gebruik. Met eigen gebruik wordt verstaan het in eigendom houden van eventuele grafische of textuele informatie vanaf deze site, om deze als referentie thuis te gebruiken.

Het in gebruik nemen van foto’s voor andere doeleinden dan privégebruik, kan alleen in overleg met Ineke Leemkuil-Kienhuis. Zonder overleg zal hiervoor, berustend op het Nederlands recht, aangifte worden gedaan.

Ineke Leemkuil-Kienhuis heeft het onbeperkte recht alle informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.